Missie


CRUSADERS FOR JUSTICE is een orde van motorrijders met één gemeenschappelijk doel: het beschermen, helpen en ondersteunen van alle kinderen. Wij nemen het op tegen elke vorm van kindermisbruik zodat ieder kind gelukkig kan opgroeien in een gezonde omgeving.


Wij zijn een groep bikers,  mannen en vrouwen, die zich inzetten voor het welzijn van kinderen.


Kunnen wij helpen, heb je vragen, interesse of wil je bij ons aansluiten, laat het ons zeker weten.


                                                                                           


CRUSADERS FOR JUSTICE is a order of bikers with one common goal: to protect, help and support of all children. We stand against any form of child abuse so every child can grow up in a healthy environment.We are a group of bikers, men and women,  who are committed to the welfare of children.


Can we help, do you have questions, are you interested or would you like to join us? Please let us know for sure.

Onze missie:


 

We proberen om steeds de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. We treden nooit alleen op maar zijn altijd aanwezig met minstens 2 leden. Ieder van ons is gepassioneerd en neemt onze kruistocht uiterst serieus. Misbruikers, van welke vorm ook, zijn geen normale mensen en moeten uit de maatschappij worden verwijderd.


Ons primaire doel boven alle anderen is: Het beschermen van alle kinderen tegen elke vorm van misbruik.


Wij zijn strikt tegen geweld, maar als iemand een broeder of zuster aanvalt, een kind misbruikt of op één of andere manier kwetst, zullen wij zonder twijfel handelen.


We rijden met  patches op ons vest om ons bestaan kenbaar te maken aan het publiek en de kinderen zodat ze onze hulp kunnen vragen.


Wij maken sociale ritten waar alle rijders welkom zijn.


Wij  helpen  kinderen  en werken  samen met  de politie en sociale diensten, en  begeleiden  indien  nodig  naar de officiële instanties.Wij zorgen ervoor dat misbruikers uit de buurt van de kinderen blijven.


 

Elke dag worden duizenden kinderen misbruikt zonder dat iemand tussenbeide komt. Heb je ooit een kind gezien dat helemaal in elkaar geslagen was? Een peuter die onherstelbaar werd misbruikt? Er zijn maar weinig mensen die dit ooit zagen. Als kleine kinderen worden misbruikt denken ze meestal dat dit normaal is, totdat ze ouder worden. Maar tegen die tijd is hun leven vernietigd terwijl dit had kunnen worden gestopt. Vele mensen kennen misbruikers of hebben gezien dat kinderen worden misbruikt, maar storen er zich nauwelijks aan en brengen zelfs de politie niet op hoogte omdat ze het gevoel hebben dat het niet hun zaken zijn.


 

C4J wil een veiligere omgeving voor alle kinderen creëren. Wij zijn een leger van motorrijders, onze kruistocht is ervoor om te zorgen dat kinderen niet in angst leven. Wij werken met lokale ambtenaren en diensten die zijn geplaatst om kinderen te beschermen. We willen dat alle misbruikte kinderen ons uniform herkennen, zodat ze ons kunnen vragen om hulp. We zullen proberen te helpen met lichaam en ziel.  Het is hartverwarmend om de kinderen te zien spelen en glimlachen, wetende dat ze worden beschermd.
Our mission:


 

We constantly improve the quality of our services. We never act alone, but are always present with at least 2 members. Each of us is passionate and takes our crusade seriously. Abusers of whatever form, are not normal people and should be removed from society.Our primary goal is above all others:  Protecting all children from all forms of abuse.


We are strictly against violence, but if someone attacks a brother or sister, abused a child or hurt a child in any way, we will act without a doubt.


We drive with patches on our vest to express our existence to the public and the children so they can ask for our help.We make social rides where all bikers are welcome.


We help children and work together with the police and social services, including guidance to the appropriate authorities if necessary.


We ensure that abusers stay away from the kids.
Every day thousands of children are abused and no one intervenes. Have you ever seen a child that’s totally beaten up? A toddler that’s irreparably abused? Few people ever saw it. If small children are abused they usually think that this is normal until they are older. Their lives are destroyed while this could be stopped. Many people know abusers or have seen that children are abused, but they do nothing and do not inform the police because they feel that it is not their business.


C4J wants to create a safer environment for abused children. We are an army of bikers, our crusade is to make sure that children do not live in fear. We work with the local authorities who were placed to protect children. We want all abused children recognize our uniform, so they ask us for help. We will try to help with body and soul. It is heartening to see children playing and smiling, knowing that they are protected.

Crusaders For Justice